AGRIS

Programový systém na evidenciu pozemkov a spracovanie nájomných zmlúv založený na systéme Terra Desktop.

Popisné informácie

Základné vlastnosti
 • práca v prostredí Windows – verzia XP SP3, Vista, 7, 8, 10
 • súčasné zobrazenie viacerých vektorových i rastrových máp, meranie vzdialeností a plôch
 • tlač textových a grafických údajov podľa zvoleného výberu
 • sieťová verzia, jednoduché ovládanie, slovenské prostredie
 • uloženie údajov v relačnej databáze.
Modul Kataster
 • kompatibilita s údajmi katastra nehnuteľností
 • prehliadanie textových informácií katastra nehnuteľností, parciel registra „C“, „E“, stavieb, bytov a pozemnoknižných parciel
 • import údajov katastra nehnuteľností z databázových súborov a vo formáte FÚVI
 • vyhľadávanie a filtrovanie údajov (výbery)
 • obojstranné prepojenie grafických a textových údajov
Modul Evidencia pozemkov
 • určenie obhospodarovovaného územia parcelami, užívacími blokmi alebo graficky
 • vyhľadanie obhospodarovaných parciel a ich vlastníkov v katastri
 • evidencia údajov vlastníkov pôdy - prenajímateľov s ich identifikáciou na osoby v katastri nehnuteľností
 • generovanie nájomných zmlúv s vlastníkmi pôdy
 • výpočet hodnoty pôdy, výšky nájmu podľa zadaných podmienok a cien
 • možnosť individuálneho stanovenie ceny za prenájom pôdy pre každého prenajímateľa
 • samostatná grafická vrstva prenajatých parciel

Grafické informácie

Naplnenie a prezeranie máp
 • spolupráca s údajmi modulu Kataster - katastrálna mapa, mapa určeného operátu, BPEJ
 • generovanie parciel pre zmluvy
 • prepojenie na parcely v zmluvách
 • identifikácia parciel registra C, E a BPEJ
Legenda
 • jednoduché zobrazienie máp
 • vzájomné identifikácie objektov
 • nastavenie farieb a zvýraznenia
Tlač
 • tlač zvoleného výrezu a mierky mapy
 • tlač do súboru

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Agris 7.26

Aktualizácia

13. mája 2024

Obrazok