Vstupné a výstupné údaje

Možnosti vstupu a výstupu údajov z programu.

Vstupné údaje:

Vstupné údaje je možné do systému importovať zo súborov formátu:

  • FÚVI - používa sa pri importe popisných údajov katastra nehnuteľností
  • VGI - používa sa pri importe grafických údajov katastra i projektu pozemkových úprav
  • DBF - alternatívny vstup pri importe popisných údajov katastra nehnuteľností
  • SHP, CDR - vstup údajov vektorových máp napr. užívacie diely LPIS, lesné diely
  • JPEG, CIT, BMP, RIC - formáty rastrových máp - ortofoto, kataster
  • WMS - webové mapové servery - údaje sa neimportujú, len zobrazujú v module Mapy
Výstupné údaje

Údaje je možné exportovať zo systému resp. vytvoriť súbory vo formáte:

  • DOCX, PDF - formáty pre ukladanie výstupných zostáv
  • XLSX - všetky formuláre/tabuľky je možné exportovať do formátu Excel
  • TXT - používa sa pri odovzdávaní údajov poukážok pre poštu
  • VGI - používa sa pri prenose grafických údajov

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Agris 7.26

Aktualizácia

13. mája 2024

Obrazok