Moduly

Programový systém Agris sa skladá zo štyroch modulov.

Modul Evidencia
 • vytvorenie a správa obhospodarovaných území (honov)
 • import a editácia údajov pozemkov - parciel nachádzajúcich sa v honoch
 • automatické vytvorenie prenajímateľov pozemkov na podklade údajov katastra
 • možnosť ocenenia pozemkov podľa bonít, druhov pozemkov, priemernou cenou
 • vytvorenie nájomných zmlúv
 • výstupy pre SPF a podľa vyhlášky č. 249/2008
 • platby šekom, prevodom, v hotovosti i naturáliách
 • tlač šekov, generovanie elektronického výstupu pre poštu
Modul Kataster
 • kompatibilita s údajmi katastra nehnuteľností
 • prehliadanie textových informácií katastra nehnuteľností, parciel registra „C“, „E“, stavieb, bytov a pozemnoknižných parciel
 • import údajov katastra nehnuteľností z databázových súborov a vo formáte FÚVI
 • vyhľadávanie a filtrovanie údajov (výbery)
 • obojstranné prepojenie grafických a textových údajov
Modul Mapy
 • spolupráca s údajmi v moduloch Kataster i Spracovanie PÚ
 • vyfarbenie, šrafovanie parciel RNS, RPS pre vybraných vlastníkov
 • prepojenie na parcely RNS, RPS
 • identifikácia parciel registra C, E a BPEJ
Modul Dokumenty
 • možnosť pripojenia ľubovoľného súboru - dokumentu v počítači
 • možnosť uloženia v databáze
 • prezeranie protokolov z kontroly

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Agris 7.26

Aktualizácia

13. mája 2024

Obrazok