Prehľad vykonaných zmien

Zmeny vykonané v programe Agris po verziách.

Úpravy verzia 7

7.26 - máj 2024
 • Kataster - zostava Z1 List vlastníctva - úprava dizajnu zostavy podľa portálu ZBGIS
 • Poľnohospodársky podnik - úprava editovania polí Zástupca a Fukcia; pridanie zápisu druhého zástupcu (zmeny implementované do zostavy Z4B a Z4C)
 • Štatistika - zostava Z62 - kontrola generovania právneho titulu obhospodarovania
 • Evidencia pozemkov - číselník Stav zmluvy - pridanie položky Platná §12c a Platná iný
 • Náhradné pozemky - úprava zápisu paragrafov v gride
 • GSAA - import údajov z GSAA pre kampaň 2024
7.21 - január 2024
 • Zmluvy - zostava Z60 - úprava podľa nového vzoru s pridaním položky o výmere vlastných obhospodarovaných pozemkov
7.20 - november 2023
 • Zmluvy - optimalizácia načítania formulára pri vytvorení nového nájomného obdobia
 • Pomocník - aktualizácia
7.14 - jún 2023
 • Mapy - optimalizácia načítania grafiky cez funkciu Objekt v Google
 • Štatistika - zostava Z62 - úprava zostavy o dátum narodenia a IČO účastníkov
7.12 - máj 2023
 • Náhradné pozemky - úprava paragrafov vo formulári (§12a, §12b a §12c)
 • GSAA - import údajov z GSAA pre kampaň 2023
7.11 - máj 2023
 • Predvoľby zmluvy - oprava číslovania zmlúv
 • Náhradné pozemky - optimalizácia úlohy importu NP z VGI
7.10 - apríl 2023
 • Funkcia Hľadať - predvolenie naposledy použitého typu podmienky po opätovnom spustení funkcie
 • Nájomné splatné - oprava úlohy Úhrada nájomného
 • Hony - oprava úlohy Vytvorenie honov podľa hraníc užívania
7.09 - marec 2023
 • Zmluvy/Nájomné ročné - oprava editácie spôsobu platby
 • Zmluvy - optimalizácia formulára nového nájomného obdobia
 • Štatistika - zostava Z62 - úprava generovania stĺpca Právny titul obhospodarovania
7.07 - január 2023
 • Nájomné splatné - úloha Príkazy na úhradu do banky - kontrola vyplnenia BIC/SWIFT
7.06 - január 2023
 • Filter - úprava vzhľadu filtra a písania podmienok
 • Posuvník (lupa) - možnosť priblížiť si pole formulára Agris podľa potrieb zákazníka
 • Kataster - úprava číselníka Druhy ochrany nehnuteľnosti
 • Nájomné ročné - doplnenie stĺpcov Spôsob platby a Účet

Úpravy verzia 6

6.58 - jún 2022
 • Zmluvy - zostava Z63 - Prehľad nájomných zmlúv (ucelený hospodársky celok s pozemkami SPF)
6.57 - máj 2022
 • GSAA - import údajov z GSAA pre kampaň 2022
6.56 - máj 2022
 • Mapy - vrstva ZBGIS - oprava chyby pri tlači
6.54 - marec 2022
 • Parcely - Zostava Z1 - zobrazenie parciel aj na základe stavu zmluvy platná podľa §12 a §13
 • SPF/Lesy SR - úprava zobrazenia záložiek parciel C/E Správa/Nakladanie cez funkciu Vybrané
 • funkcia Vybrané - zobrazenie parciel v grafike podľa vybraných záznamov
 • Mapy Google - oprava chyby pri zobrazení parciel v Google Maps (funguje len od Windows 10 + potrebná inštalácia podpory)
 • Známi - odstránenie duplicitných záznamov na listoch vlastníctva v záložkách Parcely C/E
6.53 - február 2022
 • Nájomné splatné - optimalizácia procesov pre rýchlejšie načítanie údajov
 • Náhradné pozemky - odstránenie duplicitných záznamov
 • SPF/Lesy SR - oprava funkcie Vybrané pri zobrazení parciel C v správe a nakladaní
6.52 - január 2022
 • Nájomné ročné - nová úloha Hromadná editácia spôsobu platby nájomného
 • Pomocník - Vzdialená podpora prostredníctvom MS TEAMS
6.50 - november 2021
 • Parcely E - oprava chyby zobrazenia formulára
 • Oprava písania desatinných čísiel v podmienkach filtra
6.49 - október 2021
 • Známi - pridaná zostava Z3a - Prehľad prenajímateľov v k. ú. - selekcia prenajímateľov a ich zmlúv podľa parametrov k. ú. a minimálnej výmery
 • Zmluvy - pridaná kolonka Titul za menom - jej vyplnenie vo formulári Známi, vytvorením/aktualizáciou zmluvy prenos do formulára Zmluvy
6.46 - august 2021
 • Výber k. ú. - úloha Naplnenie a aktualizácia pozemkov - oprava chyby pri spracovaní úlohy
 • Zmluvy - úprava prenosu rodného čísla z formulára Známi
6.44 - máj 2021
 • GSAA - import údajov z GSAA pre kampaň 2021
 • GSAA - import údajov z GSAA - možnosť stiahnuť údaje aktuálnej a predošlej kampane (výber roku kampane), ak je platná lehota integrátora
 • Výber k. ú. - úloha Naplnenie a aktualizácia pozemkov - oprava chyby pri spracovaní úlohy
6.43 - máj 2021
 • Prenajímatelia/Známi - oprava funkcie Vymazať
 • Zmluvy - umožnená aktualizácia zmlúv za predchádzajúce obdobie
 • Zostava Z6 - doplnený stĺpec Výmera podľa LV
 • Známi - oprava editácie rodného čísla
6.38 - február 2021
 • GSAA - aktualizovaný prístup na portál pre kampaň 2020 (archív)
 • Zmluvy - oprava aktualizácie zmlúv
6.28 - máj 2020
 • GSAA - vytvorený prístup na portál pre kampaň 2020
6.26 - marec 2020
 • Zmluvy - zostava Z6 Príloha zmuvy, doplnené podnájomné zmluvy/náhr. pozemky
6.24 - február 2020
 • Známi - oprava položky Účet/Suma
6.21 - október 2019
 • Oprava úlohy - Import hraníc užívania ostatní z GSAA
6.17 - august 2019
 • Nová úloha - Príkazy na úhradu do banky, generovanie SEPA platieb
 • Zmluvy - aktualizované texty zmlúv Z4B, Z4C - rok splatnosti, IBAN
 • Parcely C, E - v záložke Zmluvy doplnené meno prenajímateľa
 • Náhradné pozemky - odstránené duplikovanie údajov cez obdobia nájmu
 • Aktualizácia zmlúv - oprava úlohy, prenos IBAN
6.14 - apríl 2019
 • GSAA - vytvorený prístup na portál pre kampaň 2019 (voľba integrátora)
 • GSAA - v tabuľke Ostatné hranice užívania doplnené údaje a filter
 • Štatistika - doplnené informácie (HU, NP), rozšírená aj zostava Z54
 • Zmluvy - nový variant prílohy Z6a so sumárom druhov pozemkov podľa LV
 • Známi - zostava Z7, umožnená tlač aj pre aktuálny záznam
6.13 - marec 2019
 • Štatistika - zmeny v ponuke zostáv
 • Parcely C,E - oprava výpočtu percenta uzavretých nájomných zmlúv
 • Kataster/Listy vlastníctva - doplnené info o spoločnej nehnuteľnosti
 • Mapy - opravený prístup na WMS a WMTS server ZBGIS
6.12 - február 2019
 • Známi - zostava Z7 presunutá pod Vybrané záznamy
 • Zmluvy - zostava Z6 Príloha zmuvy, doplnené medzisúčty za k.ú.
 • Zmluvy - oprava štatistiky nájomných zmlúv
6.11 - december 2018
 • Štatistika - nová zostava Evidencia pozemkov (príloha č.1 podľa vyhlášky)
 • Zmluvy - nové zostavy Evidencia nájomného (prílohy č.2 a 3 podľa vyhlášky)
 • Zmluvy - číselník Stav zmluvy doplnený v zmysle vyhlášky
 • Platby - nová zostava Výdavkový pokladničný doklad
6.08 - november 2018
 • Zmluvy - nová zostava Z4C-Text zmluvy variant C vo formáte docx
 • Zmluvy/Parcely C,E - doplnená položka hodnota nájomného podľa podielu na parcele (HNP)
 • Platby - oprava rušenia platby
 • Údržba databázy - optimalizácia úlohy (indexovanie zmlúv)
 • Kataster/Import popisných údajov (DBF) - zmena položky CEN (byty, stavby)
6.06 - október 2018
 • Poštový poukaz elektronický - oprava v položke kód adresáta (30znakov)
 • Všeobecné - oprava Filter/ Import z Excel
6.05 - september 2018
 • Platby - v zozname doplnené položky Účel nájmu a Rok
 • Známi - oprava filtra pre výber Zmluva je prázdna
 • Zmluvy - doplnený výber čísla kú. pri ručnom vkladaní parciel
 • Poštový poukaz elektronický - v položke kód adresáta sa generuje číslo zmluvy
 • Kataster/ Nájomcovia - nová zostava Výpis nájmu
6.04 - jún 2018
 • Hranice užívania - nová zostava Z45a Prehľad kultúrnych dielov
 • Známi - do zostavy Z3 Prehľad prenajímateľov doplnený Email
 • GSAA - úprava úlohy Import LPIS (zmena na http)
 • GSAA - úprava úlohy Import hraníc užívania (zmena na http)
6.03 - apríl 2018
 • GSAA - úprava úlohy Import LPIS pre kampaň 2018
 • GSAA - úprava úlohy Import hraníc užívania pre kampaň 2018
6.02 - marec 2018
 • Známi - oprava zobrazenia splátok v záložke Účet
 • GSAA/HU, LPIS - nová zostava Z46 zoznam parciel podľa HU/ LPIS
 • GSAA/LPIS - nová zostava Z58 zoznam prenajímateľov v LPIS
 • Parcely C,E - opravené zobrazenie údajov v záložke LPIS
6.01 - február 2018
 • Známi - oprava výpočtu Účet/dlžná suma
 • GSAA - optimalizácia úlohy Import hraníc užívania z GSAA
 • Mapy - oprava funkcie Nový objekt vo vrstve Plochy honov
 • Mapy - nová funkcia na aktualizáciu legendy
5.27 - január 2018
 • Mapové listy - oprava funkcie
5.26 - december 2017
 • Výpočet nájmu - oprava výpočtu podľa poľnohosp. využitej a nevyužitej pôdy
 • Platby - oprava zobrazenia platieb pri úhrade splátok za viac rokov naraz
 • Oprava kontroly databázy pri otvorení projektu
5.24 - november 2017
 • Mapy - aktualizácia legendy Evidencia pozemkov - doplnený uzol GSAA
5.23 - november 2017
 • GSAA - umožnené spojenie s portálom GSAA
 • Hranice užívania - nová úloha Import hraníc užívania z GSAA
 • LPIS - nová úloha Import LPIS z GSAA
 • Kataster - sprehľadnenie výpisov protokolov importu údajov
 • Mapy - editácia, nová ikona Vymazať segment
 • Nástroje - nová úloha Údržba databázy na obnovenie indexov (zrýchlenie programu)
5.20 - jún 2017
 • Kataster - opravený import excelu do filtra pri väčšom počte záznamov v exceli
 • Mapy - funkcia Kopírovať, opravená kvalita snímky mapy
 • Všeobecné - aktualizovanie komponenty ReportViewer, zostavy sa ukladajú do formátu docx, xlsx
5.18 - apríl 2017
 • Hony - sfunkčnený filter, umožnené spúšťanie úloh nad vybranými honmi
 • Zmluvy - zostava Z12, oprava Sumáru (obhospod. výmera)
 • Kataster - zostavy Z15, Z16 - výpis vlastníctva, doplnený sumár výmer
 • Mapy - úprava formulára Vlastnosti vrstvy
 • Všeobecné - možnosť označovania záznamov v gride cez Shift+šípka
5.16 - február 2017
 • Známi - Náhradné pozemky, oprava pohľadu, duplikovanie pozemkov
 • Mapy - funkcia Editácia rozšírená o vstup WGS súradnice
 • Mapy - možnosť vytvorenia WMTS vrstvy (servery s podporou JTSK)
5.15 - január 2017
 • Zmluvy - zostava Z6, oprava zaokrúhlenia výšky nájmu
 • Kataster - oprava úlohy Import Fúvi v skupine Byty
5.12 - október 2016
 • Kataster/Vlastníci - oprava vyfarbenia parciel C,E v mape (Vybrané)
5.11 - október 2016
 • Hony - oprava výpočtu výmery v zostave Z44 Prehľad platných zmlúv v hone
 • Známi, Zmluvy - oprava vyfarbenia (ikona Vybrané) parciel v záložke C,E parcely
5.10 - september 2016
 • Kataster - úprava úlohy Import popisných údajov DBF (zmena položky VLA)
 • Mapy - oprava zobrazenia vrstvy Stavby v module Mapy
 • História katastra - oprava zobrazovania údajov
5.09 - august 2016
 • Mapy - oprava editácie vrstvy Plochy honov
 • Kataster/Parcely C - doplnenie kódu ochrany nehnuteľnosti DN1 až DN8
 • Kataster/Tlač LV - doplnenie kódu ochrany nehnuteľnosti DN1 až DN8
5.06 - máj 2016
 • Kataster/filter Vlastníci - pridaná nová podmienka Katastrálne územie
 • Mapy - oprava otvárania súboru vo formáte DGN
5.05 - marec 2016
 • Známi - rozšírená položka pre IBAN(34zn.), doplnený SWIFT(11zn.)
 • Známi/ záložka Účet - oprava uloženia Poznámky
 • Kataster/Import máp VGI - aktualizuje sa len typ mapy (KN,UO,BJ),ktorý sa práve importuje
 • Kataster/Import popisných údajov FPU - oprava importu číselníka pôv. kat. území
5.01 - december 2015
 • Nový modul - História katastra na prezeranie starších údajov katastra
 • Mapy - nové funkcie Schránka - Kopírovať do schránky a Kopírovať do schránky s výrezom
 • Pomocník - nová ikona Online školenia

Úpravy verzia 5

4.93 - október 2015
 • Hony - úloha Oprava honov umožnené použitie pre Vybrané záznamy
 • Mapy - umožnené vloženie názvu Honu do mapy
 • Pomocník - nová ikona pre Vzdialenú podporu
4.92 - september 2015
 • Zmluvy - optimalizácia rýchlosti zobrazovania viet
 • Nájomné splatné - vloženie tlačidla Uhradiť
 • Nájomné splatné - oprava zobrazenia po spustení úlohy Poštový poukaz elektronický
 • Platby - oprava úlohy Vymazanie dokladu
 • Kataster/Vlastníci - nová editovateľná položka Poznámka
 • Kataster/Parcely C, E - opravený pohľad do záložky Ident BPEJ
 • Kataster/Nehnuteľnosti - doplnené prepojenie na Dokumenty
 • Kataster/Vlastníci - nová zostava Z30 Vlastníctvo
4.91 - august 2015
 • Prenajímatelia/Známi - oprava generovania ičo pre fyz. osoby
4.09 - júl 2015
 • Zmluvy - oprava zobrazenia záložky Splátky nájomného
 • Zmluvy - oprava prepočtu nájomného po editácii parciel v záložke
4.08 - jún 2015
 • Formulár Známi - oprava zobrazenia nových záznamov
4.07 - apríl 2015
 • Formulár Známi, optimalizácia zobrazenia
 • Kataster - tlač LV, úprava tlače zostavy
 • Kataster - Parcely C, položka Druh užívania vo filtri rozšírená o číselný kód
4.06 - marec 2015
 • Kataster - tlač LV, doplnenie informácie o stavbe na cudzom pozemku
 • Zrýchlenie funkcií Hľadanie a zobrazovanie zoznamov
4.04 - január 2015
 • Úloha Poštový poukaz elektronický, oprava štruktúry výst. súboru nnnn_iban.ppe
 • Formulár Známi, filter rozšírený o položky ulica a číslo d.
4.03 - december 2014
 • Úloha Poštový poukaz elektronický, oprava úlohy
 • Hľadanie - nová možnosť "reťazec kdekoľvek"
 • Filter, Hľadanie - opravené vyhľadávanie čísel s des. čiarkou
 • Zrýchlenie údržby databázy po inštalácii aktualizovanej verzie
4.02 - november 2014
 • Zmluvy - nová úloha Hromadná tlač zostáv Z4B,Z5,Z6
 • Položka Účet, umožnený zápis IBAN
 • Výpočet nájomného, oprava výpočtu podľa DP pre viac nájomných období
 • Kataster - nový číselník BPEJ
 • Mapy - Export VGI, optimalizácia úlohy
 • Mapy - Meranie, zapamätanie nastavenia

Úpravy verzia 3

3.71 - október 2014
 • Úloha Naplnenie a aktualizácia pozemkov, aktualizácia zmien podľa PVZ
 • Urbár, oprava rušenia LV
 • Vytvorenie zmluvy, oprava číslovania zmluvy
 • Úloha Poštový poukaz elektronický, zmena účtu na IBAN
 • Kataster - oprava položky typ identifikátora
 • Kataster - import SPI, generovanie dátumu narodenia z orezaných rod.čísel
3.70 - september 2014
 • nová zostava Z10ku- Prehľad zmlúv podľa kat. území
 • oprava importu Cenníka BPEJ z modulu Kataster
 • Zmluvy - nová úloha na prevzatie zmluvy do iného náj.obdobia
 • Zmluvy - nová úloha na zlúčenie rovnakých zmlúv s rôznym identifikátorom
 • Prevod vlastníctva, oprava zneplatnenia listiny(v prípade čiastočnej aktualizácie)
3.67 - júl 2014
 • Prenajímatelia/Známi - oprava zadávania položky IČO
 • príloha zmluvy Z6 - doplnená adresa
3.61 - máj 2014
 • Náhradné pozemky - doplnená Poznámka, oprava pohľadu na Zmluvy(pre viac období)
 • Hony, Náhradné pozemky, oprava spätnej identifikácie z modulu Mapy
 • Náhradné pozemky, oprava prepojenia písomej a grafickej časti NP
 • Nájomné splatné, oprava tlače poštových poukážok,zostava Z17n
3.60 - apríl 2014
 • Parcely C, E - úprava obsahu záložky Zmluvy
 • oprava úlohy Vytvorenie honov podľa Kult.dielov
3.59 - apríl 2014
 • Kataster, Import DBF upravený podľa zmien v údajoch katastra
 • oprava zobrazovania riadkového zobrazenia pri hľadaní a po editácii
3.58 - marec 2014
 • Zmluvy - samostatná položka pre počet rokov
 • Zmluvy, zadávanie účastníkov pri ručne vytváranej zmluve (povinný výber Známi)
 • Zmazanie obdobia - vložené nové upozornenie
 • Číselníky - Cenník BPEJ, nová úloha Ipmport BPEJ z Katastra
 • Číselníky - Cenník BPEJ, umožnená a editácia číselníka
3.57 - január 2014
 • Z10-Prehľad zmlúv, oprava sumáru
 • Zmluvy, oprava uloženia ručne vytvorenej zmluvy
 • úprava formulárov a záložiek
3.56 - december 2013
 • úloha Zlúčenie prenajímateľov, ošetrené zlúčenie "sám so sebou"
 • úloha Hromadná tvorba zmlúv, oprava číslovania
 • úloha Presun na správcu, zrušená predvoľba všetko
 • Zmluvy, filter doplnený o dátum splatnosti
 • zmena ovládania formulárov
3.53 - október 2013
 • Kataster/Stavby - doplnené zobrazenie v mape
 • Kataster/BPEJ - nový formulár pre zobrazenie BPEJ
3.52 - október 2013
 • Úloha Poštový poukaz elektronický, možnosť zadávať dátum úhrady a číslo dokladu
 • Nájomné splatné - oprava funkcie Uhradiť
 • Známi - oprava výpočtu položky Suma v záložke Účet
 • Oprava úlohy Analýza súladu zmlúv a Aktualizácia zmlúv
 • Oprava úlohy Vytvorenie zmluvy
 • Platby - nová zostava Z57-Prehľad platieb v danom roku
 • Platby - rozšírené možnosti funkcie Hľadanie
 • LPIS - oprava rušenia vety, optimalizovaná úloha Import LPIS
 • Kataster/Tlač LV - reťazenie položky Doplnok za meno vlastníka
3.51 - september 2013
 • Nájomné splatné - v úlohe Poštový poukaz elektronický možnosť vytvárať dávky podľa max.sumy
 • Zmluvy - umožnená editácia položky Splatnosť
 • Zmluvy - zobrazený typ výmery použitý pri výpočte
 • Optimalizácia úlohy Analýza súladu zmlúv a Vytvorenie zmluvy
3.50 - august 2013
 • Zmluvy-nová úloha Naplnenie poľnohosp.nevyuž.pôdy, hromadné vloženie výmery(mimo LPIS) k parcelám zmluvy
 • Štatistika, zostava Z18 - oprava chyby v riadku Spolu
 • nový modul Rastlinná výroba
 • nový modul GPS na správu bodov a trás GPS
 • Mapy - možnosť pripojenia GPS, zobrazenie polohy, uloženie bodov, trasy
 • Kataster/ Účastníci - nové zostavy Vlastníctvo Z30, Z31
3.29 - jún 2013
 • Zmluvy - možnosť rozlíšenia ceny hosp. nevyužiteľných pozemkov (mimo LPIS)
 • Zmluvy - nová zostava prílohy zmluvy Z6LPIS
 • Doplnené formuláre Nájomné splatné a Platby
 • Formulár Účet - úhrady so záporným znamienkom
 • Platba nájomného - doplnená položka Účel
 • Formulár Platby - doplnené vymazanie dokladu
 • Kontrola suma ročné nájomné = suma splátok na platných zmluvách
 • Kataster - úprava importu popisných údajov z DBF - stavby
3.27 - marec 2013
 • Zmluvy - nová úloha Výpočet splátok nájomného
 • Zmluvy - aktualizované znenie zostavy Z4,Z4B Text zmluvy
 • Zmluvy - oprava príloh zmluvy Z6,Z5 pre nájomné počítané jednotne podľa DP
 • Nájomné - oprava úlohy Platba nájomného
 • Nájomné - nové tlačidlo, úloha Úhrada
 • Používateľský priečinok pre uchovanie vlastného textu zmluvy
3.26 - február 2013
 • Zostava Z4, text Zmluvy - umožnené dva varianty
 • Zmluvy, doplnené nové tlačidlo Prepočítať
 • Nájomné, doplnené nové položky o platbe
 • Hromadná tvorba zmlúv, oprava úlohy
 • Úprava úlohy Poštový poukaz elektronický, doplnené automatické generovanie platieb
3.25 - december 2012
 • Štatistika, nová zostava Z54-Sumárne údaje o pozemkoch (podklad pre daňové účely)
 • Štatistika, doplnené nové údaje, zmeny aj v zostave Z18 (SR SPF, NV SPF)
 • SPF/Lesy SR, nová zostava Z8s-Zoznam parciel SPF(skrátená verzia), zmeny v zostave Z22
 • Hony, nové zostavy Z52-Prehľad honov, Z53-Zoznam parciel bez LV
 • Prenajímatelia/Známi, nová úloha Generovanie platby
 • Nájom za obdobie, doplnená štatistika zmlúv, nájomného a platieb
 • Nájomné, nová úloha Generovanie platieb pre dané obdobie
3.24 - november 2012
 • Evidencia pozemkov - Zmluvy - nová úloha na aktualizáciu zmluvy
 • Evidencia pozemkov - Zmluvy - rozdelenie zmlúv na roky
 • Evidencia pozemkov - Nájomné - výpočet a evidencia nájomného
 • Prenajímatelia/Známi, rozšírený formulár (Prenaj.výmera, Rozdiel, Účet)
 • Kataster - opravená hromadná tlač LV
 • Mapy - doplnený Import ortofotomáp, opravený Export VGI
 • Mapy - rozšírenie tlače o hlavičku a pätu
3.21 - september 2012
 • Nová zostava Z51 Platnosť zmlúv, prehľad zmlúv s ukončenou platnosťou k danému dátumu
 • Optimalizácia úlohy Vytvorenie zmluvy, ponúkaný len predmet zmluvy prenajímateľa
 • Optimalizácia úlohy Prevod vlastníctva/ Nová listina
 • Oprava úlohy Import údajov z programu Pozemky (viacnásobné vzťahy na parcele)
3.20 - september 2012
 • Oprava úlohy Import údajov z programu Pozemky
 • Mapy - doplnené zobrazovanie vrstvy Ťarchy v časti Kataster
3.19 - august 2012
 • Informácia o vydaní novej verzii, možnosť jej stiahnutia a inštalácie
 • Zmena úlohy Import údajov PPÚ (identifikácia na hony)
 • Zmena úlohy Generovanie zmluvy (aj pre parcely bez graf.výmery)
3.18 - júl 2012
 • Nový formulár Prevod vlastníctva, prehľad zápisu dedičstiev a iných listín
 • Nová úloha Prevod vlastníctva/ Nová listina na zápis dedičstiev a iných listín
 • Hony - zostava Z43, doplnený správca a urbár
 • Hony - oprava zostavy Z44
3.17 - jún 2012
 • Optimalizácia úlohy Naplnenie a aktualizácia pozemkov
 • Urbár - oprava aktualizácie vlast.vzťahov podľa zmien na LV
 • Náhradné pozemky - oprava rušenia vety
 • Mapy možnosť otvorenia súborov vo formáte DXF, DGN, GML, KML
3.16 - jún 2012
 • Hony - oprava zostavy Z44
 • Pripojenie na WMS server chránený menom a heslom
 • Oddelená inštalácia knižnice vcredist_x86
3.15 - máj 2012
 • Hony - doplnené položky, kontrola výmery parciel bez LV
 • Hony - doplnený uzol Identifikácie s možnosťou prepojenia do grafiky
 • Hony - oprava zostavy Z43
 • Zmluvy - umožnené vytvorenie novej zmluvy ručne
 • Zlepšená kvalita tlače rastrov
 • Možnosť otvorenia a importu rastrových súborov TIFF
3.14 - apríl 2012
 • Zmluvy - nová zostava Z49-Súpis zmlúv rozšírený o kultúrne diely
 • Úloha Ohodnotiť parcely podľa DP rozšírená o výpočet podľa písomnej výmery
 • Z15 - oprava ocenenia podielov prenajímateľa
 • Nová tabuľka Štáty v module Územie
 • Upozorňovanie na blížiaci sa koniec licencie a akualizácie
3.11 - marec 2012
 • Štatistika - nová zostava Z48-Súpis prenajatých pozemkov podľa prenajímateľov
3.09 - marec 2012
 • Nová úloha na Import údajov PPÚ (FPU, VGI)
 • Hony - optimalizácia úloh, autom. spúšťanie Identifikácie parciel
 • Hony - vo formulári doplnené nové položky na kontrolu výmer
 • Z12 - zmena zostavy, sumár druhov pozemkov podľa k.ú.
3.08 - február 2012
 • Hony - nová úloha Vytvorenie honov podľa kultúrnych dielov
 • LPIS - nové zostavy Z45 až Z47
3.07 - február 2012
 • LPIS - nová úloha Prienik s pozemkami
 • LPIS - nové záložky C parcely, E parcely
 • Kataster - nová úloha na Import údajov KN z GKÚ (DBF výber)
 • Optimalizácia úlohy Vytvorenie zmluvy
3.06 - január 2012
 • Štatistika, úprava zostáv podľa Vyhlášky 333/2009 - prílohy B3-B5
 • Náhradné pozemky - úprava zostáv Z20,Z21 podľa Vyhlášky 333/2009
3.05 - december 2011
 • Z18 - doplnený sumár podľa druhov pozemku
 • Z3 - doplnený údaj výška nájmu
 • Zmluvy - rozšírené hľadanie, v prehľade doplnené osobné údaje
3.04 - december 2011
 • Hromadné generovanie zmlúv - optimalizácia úlohy
 • modul Územie - doplnený číselník PSČ
3.02 - november 2011
 • Zmluvy - nová zostava Z6u - Príloha zmluvy (urbár), úsporná tlač pre urbárske spločnosti
 • Zmluvy - umožnená hromadná tlač Z5,Z6 - Príloha zmluvy

Úpravy verzia 2

2.57 - október 2011
 • Kat. územie - v úlohe Aktualizácia pozemkov doplnené generovanie dátumu narodenia z rod. čísla
 • Zmluvy - oprava zostavy Z30 (duplikovanie riadkov)
2.56 - september 2011
 • Sprístupnený modul Územie
 • Nájom - vo formulári Správcovia je možné evidovať aj Lesy SR
2.55 - jún 2011
 • Nájom - nový dialóg Urbár umožňuje vytvoriť nájomú zmluvu na urbárske parcely s urbárskou spoločnosťou
 • Zmluvy - oprava zostavy Z5 (duplikovanie riadkov)
2.53 - marec 2011
 • Nájom - Prenajímatelia, nové zostavy Z40-Z42 na tlač obálok
 • y ??ul>
  2.50 - december 2010
  • Evidencia pozemkov - doplnená tlač obálok
  • Systém - program riešený nad MS .NET 4.0
  2.11 - október 2010
  • Kataster - opravená chyba pri importe VGI
  • Mapy - možnosť pripojenia WMS severa
  2.10 - september 2010
  • Zmluvy - optimalizácia zostáv, Prílohy zmluvy, Podrobná kontrola zmúv
  • Zmluvy - oprava úlohy Poštový poukaz elektronický
  2.09 - august 2010
  • Zmluvy - nová úloha - Analýza súladu zmlúv
  • Kat.územie - oprava úlohy Aktualizácia pozemkov
  • Kat.územie - nové zostavy Z32-Z37 na porovnanie evidencie so stavom
  2.08 - jún 2010
  • Zmluvy - nová zostava Z29 - Kontrola vybraných zmlúv
  • Zmluvy - nová zostava Z30 - Prehľad zmlúv 2 (rozšírený o pozemky)
  • Prenajímatelia - nová položka Zmluva - možnosť výberu prenajímateľov so zmluvou
  • Prenajímatelia - nová položka Spolu - súčet podielov výmer v obvode
  • Nové spracovanie výberových formulárov-uzlov (napr. výber kat. územia)
  2.07 - máj 2010
  • doplnenie záložky Dokumenty vo formulári Poľnohospod. podnik
  • filtrovanie zmlúv podľa počtu rokov nájmu
  • odloženie spustenia úlohy
  • import filtrov z Excelu
  2.04 - marec 2010
  • Nové spracovanie úloh - sprievodcovia, protokoly
  • Kataster - vyhľadávanie vlastníctva v rôznych katastrálnych územiach
  • Mapy - vyhľadávanie objektov v mape podľa textu, aribútu
  • Mapy - možnosť grafickej editácie honov
  • Mapy - uloženie snímky z mapy do súboru alebo do schránky

Úpravy verzia 1

1.72-1.72 - december 2009
 • úloha Aktualizácia pozemkov, generovanie Správcov na Prenajímateľov
 • oprava číslovania náhradných pozemkov
 • zmena mapovania vlastníkov podľa LV
 • oprava generovania nezmámych vlastníkov (SPF)
1.70 - november 2009
 • SPF - nová zostava Z22 SPF - výpočet nájomného
 • Prenajímatelia - nová úloha Presun na správcu
 • Štatistika - usporiadanie zostáv podľa prílohy vyhlášky č. 249/2008 Z. z.
1.66-1.69 - október 2009
 • oprava číselníka Cena pozemkov
 • oprava funkcie importu popisných údajov FUVI
 • oprava zostáv pre náhradné pozemky
 • nová zostava Z18 - Súpis parciel C-KN, ktoré obhospodaruje nájomca
 • oprava úlohy Identifikácia parciel
 • doplnenie možnosti výberu platby v naturáliách
1.63-1.65 - september 2009
 • nový formulár Náhradné pozemky
 • nová zostava Z17 platba poštovým poukazom H
 • nová úloha Poštový poukaz elektronický - elektronická platba
1.62 - august 2009
 • Parcely C/E - nová možnosť editácie obhospodarovanej výmery